Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen het Studiegenootschap, omdat het een orgaan is wat uit alle leden bestaat. Aan de ALV kunnen dan ook alle leden naar wens deelnemen. De Praeses zit de ALV voor en gaat over de orde binnen de vergadering.

De ALV neemt besluiten over onder andere het gevoerde beleid, kiest het Praesidium en kiest de Rekenkamer. Het belangrijkste krachtsmiddel van de ALV is het wel of niet verlenen van decharge aan het Preaesidium. De ALV kan daarnaast haar mening uitten door middel van een motie, ook kan het eerder genomen besluiten aanpassen door middel van een amendement. Tot slot heeft elk lid het recht tijdens de vergadering een ordevoorstel in te dienen.

De ALV komt bijeen zo vaak als het Preaesidium dit nodig acht of wanneer een bepaald aantal leden dit nodig achten. Ook participanten hebben recht om de ALV te bezoeken, alleen hebben zij dan geen stemrecht. Overige onderwerpen die jaarlijks voorbij komen tijdens de ALV zijn onder andere: het bespreken van het jaarverslag, goedkeuring van het beleidsplan en de goedkeuring van de financiën.

Kopie_van_Ontwerp_zonder_titel.png